Course: Take control of your own Leadership and Self Development Plan

Uncategorized Dec 11, 2019

Are you interested in developing yourself as a leader, whether you are new to the role, experienced or most concerned with how you best can lead yourself?

Then Tekna’s Professional Group for Ethics and Leadership in Oslo invites you to the following Leadership School (Lederskolen) course:   

The Leadership School:

Take control of your own Leadership and Self Development Plan

Thursday 30.01.2020 from 17-21 at ‘Ingeniørenes hus’ in Oslo

(The course is currently planned in Norwegian but we're working on offering it in English on that day or at a later date. See below for information in Norwegian)

As a technologist or leader you know a lot about technology and the more technical aspects of leadership. You also know that increasingly more is required of you in today's reality. You know you need to maintain and improve your leadership skills to meet future challenges. But where do you start? What skills does a leader need? What contributes to successful results? Which development plan and methods are right for you?

In this course you get access to practical use of the ‘Personal Leadership for LifeTM  Methodology and Framework, which we use to plan our Leadership School courses and Leadership Forums.

The methodology is developed by Lise Bjarkli, an engineer with many years of international leadership experience, as well as psychotherapist.

The course will provide you with the tools you need to create, implement and follow up your own development plan, which over time will help you:

 • Feel safer and more energic, owning your own development
 • Get clarity on what you need to prioritize to achieve the results you aim for
 • Have a means to evaluate your results and adjust along the way
 • Improve relevant skills
 • Improve your efficiency as a leader by using more of your potential

The course can be adjusted to group needs, but will mainly consist of the following:

 • Expectations and needs
 • Practical Self-development exercise
 • Presentation of the Personal Leadership for LifeTM methodology, framework and workbooks
 • Start assessment using the workbooks
 • Accountability: a first step – draft 90-days action plan
 • Follow-up

Practical information:

The course starts at 17:00.  Doors open at 16:30

We recommend you bring a notebook and colour pencils 

Course instructor:

Lise Bjarkli is an engineer, leadership consultant and psychotherapist. The red thread in her professional life is 'leadership, development, quality, knowledge thirst and sustainability'. In 2010, after more than 20 years with leader roles, and development of organizations and IT systems for international and Norwegian companies, she gained interest in Psychology and the development of the most complicated system of all - 'the human'. This led her to explore good leadership and in-depth psychology, as well as introducing art therapy as what she experiences to be one of, if not the most, powerful tools for self-development.  Also for leaders and technologists!

After many years in service of technology, she now uses her knowledge and experience through her Personal Leadership for LifeTM  Program.  This program helps leaders, technologists and others to strengthen their contact with themselves so they can thrive in their professional as well as their private lives. See more here https://www.lisebjarkli.com/

Lise Bjarkli holds a MSc in Engineering from the Norwegian Institute of Technology (now NTNU), with additional MMngt Programs in Consulting, International Management and Applied Organizational Psychology from BI Norwegian Business School. She’s also a certified Leadership Circle practitioner, and is in 2020 completing her studies at the Institute of Art Therapy in Denmark.

 


Faggruppe for Etikk og Lederskap i Tekna inviterer til kurs for deg som ønsker å utvikle deg som leder, om du så er ny, erfaren eller er mest opptatt av hvordan du best kan lede deg selv. 

Info og påmelding: 

Lederskolen: Ta kontroll over din egen Leder- og Selvutviklingsplan

Torsdag 30.01.2020 kl 17-21 på Ingeniørenes Hus i Oslo


Som teknolog eller leder kan du mye om teknologi og de mer tekniske sidene ved lederskap.  Du vet også at det kreves stadig mer av deg i dagens virkelighet. Du vet du må opprettholde og forbedre din lederskapskompetanse til å kunne møte fremtidige utfordringer.  Men hvor starter du? Hvilke ferdigheter trenger en leder? Hva bidrar til vellykkede resultater? Hvilken utviklingsplan og metoder er riktig for deg?

I dette kurset får du tilgang til praktisk bruk av metodikken og rammeverket ‘Personal Leadership for LifeTM , som faggruppen benytter for å planlegge sine lederskolekurs og lederfora.

Metodikken er utviklet av Lise Bjarkli, kursleder og nestleder i styret i faggruppen. Lise Bjarkli er sivilingeniør med mange års internasjonal ledererfaring, og psykoterapeut.


I kurset vil du få de verktøy du trenger for å opprette, igangsette og følge opp din egen utviklingsplan, som vil bidra til at du over tid vil kunne:

 • Føle deg mer trygg, energisk og eie din egen utvikling
 • Få klarhet i hva du må prioritere for å oppnå de resultater du sikter mot
 • Ha et middel til å vurdere dine resultater og justere underveis
 • Forbedre relevante ferdigheter
  Forbedre din effektivitet som leder ved å bruke mer av potensialet ditt

Kurset kan ved behov tilpasses gruppen, men vil hovedsakelig bestå av følgende:

 • Avstemming av forventninger og behov
 • Praktisk selvutviklingsøvelse
 • Presentasjon av Personal Leadership for LifeTM  metodikk, rammeverk og arbeidsbøker
 • Oppstart av kartlegging ved hjelp av arbeidsbøkene
 • Ansvarliggjøring: et første skritt - utkast til 90-dagers handlingsplan
 • Oppfølging

Praktisk:

Kurset starter kl. 17:00. Enkel servering fra kl. 16:30.

Det anbefales å ha med en egen notatbok i A5 størrelse og fargeblyanter om du har. 


Kursholder:

Lise Bjarkli er sivilingeniør, ledelsesrådgiver og psykoterapeut. Den røde tråden i hennes yrkesliv er ‘lederskap, utvikling, kvalitet, kunnskapstørst og bærekraft’.  Etter over 20 år med lederroller samt utvikling av organisasjoner og IT- systemer for internasjonale og norske selskap, fikk hun i 2010 interessen vekket for psykologi og utvikling av det mest kompliserte systemet av alle – ‘mennesket’. Dette har ført henne til å utforske godt lederskap og dybdepsykologi, samt ta i bruk kunstterapien som hun erfarer som et av om ikke det kraftigste verktøy for selvutvikling, også for ledere!

Etter mange år i teknologiens tjeneste bruker hun nå sin kunnskap og erfaring gjennom det helhetlige Programmet Personal Leadership for LifeTM , som hjelper ledere, teknologer og andre å styrke kontakten med seg selv så de bedre kan virke og påvirke i verden, både privat og på jobb.   Les mer her: https://www.lisebjarkli.com/

Lise Bjarkli er utdannet sivilingeniør fra NTNU (NTH), med Master of Management videreutdannelse innen Consulting, internasjonal ledelse og anvendt organisasjonspsykologi fra BI. Hun er blant annet sertifisert ‘Leadership Circle practitioner’ og avslutter i 2020 sine flerårige studier ved Institut for kunstterapi i Danmark.

Pris: 250 for Tekna-medlemmer, ikke-medlemmer 500

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.